Cartesian Product

# import pandas as pd
import pandas as pd
# Create two lists
i = [1,2,3,4,5]
j = [1,2,3,4,5]
# List every single x in i with every single y (i.e. Cartesian product)
[(x, y) for x in i for y in j]
[(1, 1),
 (1, 2),
 (1, 3),
 (1, 4),
 (1, 5),
 (2, 1),
 (2, 2),
 (2, 3),
 (2, 4),
 (2, 5),
 (3, 1),
 (3, 2),
 (3, 3),
 (3, 4),
 (3, 5),
 (4, 1),
 (4, 2),
 (4, 3),
 (4, 4),
 (4, 5),
 (5, 1),
 (5, 2),
 (5, 3),
 (5, 4),
 (5, 5)]
# An alternative way to do the cartesian product

# import itertools
import itertools

# for two sets, find the the cartisan product
for i in itertools.product([1,2,3,4,5], [1,2,3,4,5]):
    # and print it
    print(i)
(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
(1, 5)
(2, 1)
(2, 2)
(2, 3)
(2, 4)
(2, 5)
(3, 1)
(3, 2)
(3, 3)
(3, 4)
(3, 5)
(4, 1)
(4, 2)
(4, 3)
(4, 4)
(4, 5)
(5, 1)
(5, 2)
(5, 3)
(5, 4)
(5, 5)