Map External Values To Dataframe Values in pandas

import modules

import pandas as pd

Create dataframe

raw_data = {'first_name': ['Jason', 'Molly', 'Tina', 'Jake', 'Amy'], 
    'last_name': ['Miller', 'Jacobson', 'Ali', 'Milner', 'Cooze'], 
    'age': [42, 52, 36, 24, 73], 
    'city': ['San Francisco', 'Baltimore', 'Miami', 'Douglas', 'Boston']}
df = pd.DataFrame(raw_data, columns = ['first_name', 'last_name', 'age', 'city'])
df
first_name last_name age city
0 Jason Miller 42 San Francisco
1 Molly Jacobson 52 Baltimore
2 Tina Ali 36 Miami
3 Jake Milner 24 Douglas
4 Amy Cooze 73 Boston

Create a dictionary of values

city_to_state = { 'San Francisco' : 'California', 
         'Baltimore' : 'Maryland', 
         'Miami' : 'Florida', 
         'Douglas' : 'Arizona', 
         'Boston' : 'Massachusetts'}

Map the values of the city_to_state dictionary to the values in the city variable

df['state'] = df['city'].map(city_to_state)
df
first_name last_name age city state
0 Jason Miller 42 San Francisco California
1 Molly Jacobson 52 Baltimore Maryland
2 Tina Ali 36 Miami Florida
3 Jake Milner 24 Douglas Arizona
4 Amy Cooze 73 Boston Massachusetts